sobota, 21 marca 2009

Prelekcja o Łodzi


Dzisiaj po raz kolejny spotkałyśmy się z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu Nr 3 na prelekcji o historii naszego miasta. Pani Jadwiga Sochacka opowiedziała seniorom o łódzkich uczelniach wyższych, a w szczególności o historii powstania Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

W Łodzi swoją siedzibę ma obecnie 25 uczelni wyższych (6 państwowych i 19 niepaństwowych). Studiuje na nich ponad 122 tys. studentów, co czyni z Łodzi jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.Pierwszą uczelnią akademicką powołaną do życia w Łodzi był Uniwersytet Łódzki (dekretem z dnia 24 maja 1945 roku, podpisanym przez Prezydenta Krajowej Rady Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Oświaty), jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). W dniu 11 grudnia 1937 roku rozpoczęto nawet budowę pierwszego w mieście budynku przeznaczonego dla potrzeb uczelni wyższej. Budynek ten, usytuowany przy zbiegu dzisiejszych ulic POW i Rewolucji 1905 roku, ukończono jednak dopiero po II wojnie światowej. Mieści się tu obecnie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

W tym samym czasie co Uniwersytet Łódzki, powołano do życia Politechnikę Łódzką (dekret z dnia 24 maja 1945 r.) - obecnie jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. O utworzeniu uczelni technicznej w Łodzi myślano już w drugiej połowie XIX wieku. Wiązało się to z szybkim rozwojem przemysłu w mieście oraz ogromnym przyrostem liczby ludności, co wymagało wysoko wykwalifikowanych pracowników, absolwentów wyższych szkół technicznych. Pierwsze działania zmierzające do powołania Instytutu Politechnicznego podjęto w latach 60. XIX wieku. Na rzecz przyszłej uczelni przekazano nawet tereny, wynajęto tymczasowe pomieszczenia i pozyskano kadrę profesorską. Powstał projekt Ustawy Instytutu, której ostateczna wersja w dniu 13 lipca 1866 roku została przesłana do zatwierdzenia cesarzowi Rosji - Aleksandrowi II. Niestety, car nie zgodził się na utworzenie Instytutu Politechnicznego. Próby powołania uczelni technicznej w Łodzi ponowiono w latach 70. XIX wieku oraz w latach 20. XX wieku (w 1921 roku wpłynął do Sejmu wniosek o utworzenie Politechniki Łódzkiej). Niestety i te starania okazały się bezskuteczne. Zrealizowano je dopiero po II wojnie światowej.

Pozostałe uczelnie państwowe w Łodzi to:
  • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów,
  • Akademi Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera,
  • Uniwersytet Medyczny.

Brak komentarzy: